Chúng tôi tự hào là người bạn đồng hành trên con đường thành công của bạn

CHUYÊN MỤC : Tài liệu khoa Luật

  Giáo trình luật dân sự Việt nam T.2 - Lê Văn Đệ
  Giáo trình luật dân sự Việt nam T.1 - Lê Văn Đệ
  Tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tập 1: Tổ chức hoạt động của cơ quan nhà nước ở trung ương - Nhà xuất bản Tư pháp (chủ biên)
  Những câu chuyện Pháp luật thời phong kiến- Tập 2 - Bùi Xuân Đính
  Hiến pháp: Những vấn đề lý luận và thực tiễn - Nguyễn Đăng Dung, Phạm Hồng Thái
  Tư tưởng lập hiến Việt Nam đầu thế kỷ XX - LS. TS Phan Đăng Thanh
  Lê Thánh Tông - vị vua anh minh, nhà cách tân vĩ đại - LS. Lê Đức Tiết
  Khái niệm pháp lý trong các văn bản pháp luật - GS. TS Trần Ngọc Đường TS. Nguyễn Thành
  Bình luận khoa học bộ luật hình sự - Phần các tội phạm - Tập 10 - Đinh Văn Quế
  Bình luận khoa học bộ luật hình sự - Phần các tội phạm - Tập 9 - Đinh Văn Quế
  Bình luận khoa học bộ luật hình sự - Phần các tội phạm - Tập 8 - Đinh Văn Quế
  Bình luận bộ luật hình sự của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Đinh Thế Hưng, Trần Văn Biên
  Giáo trình luật so sánh - Nguyễn Quốc Hoàn
  Bình luận khoa học bộ luật hình sự - Phần các tội phạm - Tập 7 - Đinh Văn Quế
  Bình luận khoa học bộ luật hình sự - Phần các tội phạm - Tập 6 - Đinh Văn Quế
  Bình luận khoa học bộ luật hình sự - Phần các tội phạm - Tập 5 - Đinh Văn Quế
  Bình luận khoa học bộ luật hình sự - Phần các tội phạm - Tập 4 - Đinh Văn Quế
  Bình luận khoa học bộ luật hình sự - Phần các tội phạm - Tập 3 - Đinh Văn Quế
  Bình luận khoa học bộ luật hình sự - Phần các tội phạm - Tập 2 - Đinh Văn Quế
  Bình luận khoa học bộ luật hình sự - Phần các tội phạm - Tập 1 - Đinh Văn Quế
img img