Chúng tôi tự hào là người bạn đồng hành trên con đường thành công của bạn

CHUYÊN MỤC : Tài liệu về Đảng CSVN

  Đảng bộ huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo phát triển kinh tế trong thời kỳ đổi mới (1986 - 2005) - Nguyễn Văn Tiến
  Đảng bộ Nghệ An với công tác phát triển công nghiệp trong 20 năm đổi mới (1986 - 2005) - Trần Thị Mai
  Đảng lãnh đạo hoạt động ngoại giao và đấu tranh ngoại giao trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975) - Nguyễn Thị Quỳnh
  Bước đầu tìm hiểu hệ thống tổ chức của Đảng Cộng Sản Đông Dương 1939 - 1945 - Vũ Thị Diễm Hương
  Đảng bộ huyện Nghi Xuân với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay - Nguyễn Thị Hồng Linh
  Đảng bộ huyện Hậu Lộc lãnh đạo nhân dân trong thời kì chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1965 - 1973) - Lường Thị Phượng
  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ đảng viên ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay - Nguyễn Văn Tuấn
  Đảng bộ huyện Như Thanh với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 1996 - 2005 - Nguyễn Công Quang
  Đảng bộ Trường đại học Vinh - quá trình phấn đấu và trưởng thành (1959 - 2005) - Nguyễn Văn Sô
  Nghệ thuật vừa đánh vừa đàm trong đấu tranh ngoại giao của Đảng tại hội nghị Paris về Việt Nam (1968 - 1973) - Hồ Thị Thương
  Đảng bộ huyện Hoằng Hoá lãnh đạo phong trào khuyến học-khuyến tài huyện nhà trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (1996 đến nay) - Lê Thị Thu
  Đảng bộ huyện Quốc Oai (TP Hà Nội) thực hiện quy chế ""dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra"" trong giai đoạn hiện nay - Doãn Thị Lâm Bình
  Nâng cao hiệu quả việc phổ biến chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước tại trung tâm học tập cộng đồng các phường xã trên địa bàn thành phố Vinh - Nghệ An: Qua thực tế một số trung tâm học tập cộng đồng các phường xã trên địa bàn Thành phố Vinh - Nghệ An - Bùi Thị Kim Ngân
  Đảng bộ Hà Tĩnh lãnh đạo thực hiện chính sách xoá đói giảm nghèo trong giai đoạn 1996 -2005 - Phan Thị Hương Giang
  Đảng bộ huyện Nga Sơn lãnh đạo công tác phát triển văn hoá giáo dục từ 1986 đến 2005 - Trình Thị Vui
  Quốc tế cộng sản với sự ra đời và hoạt động bước đầu của Đảng cộng sản Trung Quốc trong những năm 20 của thế kỉ XX - Nguyễn Thị Thanh Hải
  Đảng ta với quá trình chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám - 1945 - Phan Thị Vân
  Đảng bộ huyện Tân Kỳ (Nghệ An) lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá - Nguyễn Thị Mai Phương
img img